<<  Października 2015  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

logowanieBursa Szkolna nr 3 w Elblągu
ogloszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 czerwca 2014 22:56

 

OGŁOSZENIA

I. Przyjęcia do bursy na rok szkolny 2015/2016

 

Młodzież przyjęta do bursy na rok szkolny 2015/2016 kwaterowana będzie już dnia 31 sierpnia 2015r od godziny 1400.

Poza podstawowymi rzeczami należy wyposażyć dzieci w pościel – poduszkę, kołdrę oraz powleczenie.

Uwaga! Osoby, które do dnia 01 września 2015r, do godz. 1900 nie zgłoszą się w bursie lub nie powiadomią o późniejszym przybyciu zostaną skreśleni z listy przyjętych, a zakwaterowanie otrzymają kandydaci z listy rezerwowej. Ponadto za sprzęt przywieziony z domu (laptop, komórka) bursa nie odpowiada.

 

II. Odpłatność za zakwaterowanie.

Odpłatność za miesiąc wrzesień 2015 r.

wyżywienie:

śniadania 22 x 2,50 = 55,00 zł

obiady 18 x 3,00 = 54,00 zł

kolacje 18 x 2,50 = 45,00 zł

razem wyżywienie = 154,00

koszty utrzymania wychowania 90,00 zł

Razem odpłatność dla wychowanka 244,00 zł

 

Uwaga! Wychowankowie przyjęci do bursy na rok szkolny 2015/2016 obowiązani są do wniesienia opłaty za zakwaterowanie w pełnej wysokości w dniu przybycia. W przypadku dofinasowania do wyżywienia przez opiekę społeczną, należy okazać się aktualną decyzją i uiścić opłatę tylko za pobyt stały.

 

III. Pobyt w bursie

 

Z każdym nowym rokiem szkolnym istnieje obowiązek dokonania zgłoszenia pobytu czasowego w placówce. Zgłoszenie pobytu czasowego należy składać w sekretariacie bursy do 28.09.2015 r. W przypadku osób nieletnich konieczny jest podpis jednego z rodziców.

 

Uwaga! Według nowych przepisów nie ma obowiązku okazywania się dowodem osobistym lub zaświadczeniem o stałym pobycie.

 

Zmieniony: wtorek, 25 sierpnia 2015 08:36
 
Nasza Bursa PDF Drukuj Email
piątek, 12 marca 2010 10:34
w godz. 07.00 - 15.00

55 625 65 80 Dyrektor Bursy
55 625 65 81 Sekretariat

w godz. 14.00 -07.00

55 625 65 82 Wychowawca Bursy

W dni powszednie dyrekcja bursy dostępna jest w godzinach 07.oo - 15.00

 


 


 


 

 

Bursa nr 3 w Elblągu jest publiczną koedukacyjną placówką opiekuńczo - wychowawczą zapewniającą opiekę oraz wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, przeznaczoną dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz studentów.


Bursa mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, posiada ponad 100 miejsc noclegowych, węzły sanitarne ogólnodostępne, na każdym z pięter oraz nowoczesne zaplecze gastronomiczne. Zapewniamy pełne wyżywienie, całodobową opiekę wychowawczą, dobre warunki do nauki i wypoczynku oraz możliwość poszerzania wiedzy oraz zainteresowań.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa budynek Bursy posiada monitoring wewnętrzny oraz zewnętrzny. Aby sprostać wymaganiom zmieniającej się rzeczywistości oraz oczekiwaniom rodziców oraz wychowanków nasza placówka ciągle się rozwija oraz doskonali kadrę oraz pracowników.

Nasza bursa  nastawiona jest na ukierunkowanie rozwoju placówki na jej jakość, utrzymanie odpowiedniego klimatu pracy, który jest wartością pielęgnowaną przez wszystkich pracowników.

Bursa jest placówką przeznaczoną dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.


W bursie funkcjonuje:

 • pracownia komputerowa -  wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy. Każdy zestaw podłączony jest do sieci Internet. Istnieje także możliwość drukowania materiałów opracowywanych na naszych zestawach komputerowych;
 • siłownia;
 • sala telewizyjna - na sali znajduje się dekoder "Cyfra plus" oraz odtwarzacz DVD;
 • biblioteka;
 • dodatkowo raz w tygodniu wychowankowie naszej bursy mają możliwość korzystania z sali gimnastycznej w pobliskiej szkole;

W okresie roku szkolnego w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych oferujemy dodatkowo noclegi wraz z wyżywieniem dla grup zorganizowanych oraz noclegi weekendowe dla słuchaczy i studentów zaocznych.

W okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych dysponujemy wolnymi miejscami noclegowymi w systemie całodobowym przez wszystkie dni tygodnia.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE


NA TERENIE BURSY  UDOSTĘPNIONY JEST DARMOWY INTERNET BEZPRZEWODOWY !!!


Zmieniony: środa, 19 sierpnia 2015 09:31
 
Rekrutacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 lipca 2014 00:00

Zasady rekrutacji do Bursy Szkolnej Nr 3

w Elblągu, na roku szkolny 2015/2016

 

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Zasady rekrutacji określają kryteria i tryb postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora placówki.

§2. Rekrutacja do bursy

 1. Bursa przyjmuje uczniów z elbląskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania.
 2. Bursa przyjmuje wychowanków corocznie na kolejny rok szkolny po uprzednim złożeniu deklaracji o kontynuowaniu pobytu lub po złożeniu pisemnego wniosku skierowanego do dyrektora bursy.
 3. O przyjęciu wychowanka do bursy w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.
 4. Kryteria przyjęcia kandydata, sposób przeliczania punktów, terminy składania dokumentów stanowi załącznik nr 1 „Protokół uzgodnień z Prezydentem Miasta Elbląg dotyczący postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015”.
 5. W rekrutacji do bursy stosuje się tryb odrębnego postępowania rekrutacyjnego dla grupy dziewcząt i chłopców, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w grupach wychowawczych.
 6. Limit miejsc w danej grupie może być zwiększony, jeśli organizacyjnie będzie to możliwe.
 7. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego bursa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§3. Wnioski o przyjęcie do bursy

 1. Wniosek o przyjęcie do bursy, podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego, składa się w sekretariacie bursy, w terminie określonym w „Protokole uzgodnień z Prezydentem Miasata Elbląg”.
 2. Kandydaci dołączają do wniosku oświadczenia, jeśli spełniają kryteria ustawowe.
 3. Szczegółowe wymagania dotyczące formy i treści dokumentów/oświadczeń, potwierdzających spełnienie kryteriów ustawowych, są określone w załączniku nr 2.

§ 4. Procedury postępowania rekrutacyjnego

 1. Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji wniosków ustala liczbę kandydatów spełniających warunki do przyjęcia. Liczbę kandydatów ustala się oddzielnie dla dziewcząt i oddzielnie dla chłopców.
 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających warunki do przyjęcia przekracza liczbę miejsc w poszczególnych grupach, na pierwszym etapie postępowania komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę łącznie kryteria ustawowe i kryteria bursy oraz ustala wartości punktowe za ich spełnienie.
 3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów ustawowych, komisja rekrutacyjna rozpatrując dany wniosek nie uwzględnia danego kryterium.
 4. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę datę i godzinę złożenia wniosku.
 5. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych                                     i niezakwalifikowanych do przyjęcia z uzasadnieniem każdej niezakwalifikowanej osoby.

§ 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego

 1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub liczbę wolnych miejsc, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie bursy.
 2. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

§ 6. Postępowanie uzupełniające.

 

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego bursa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor bursy przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. W postępowaniu uzupełniającym uwzględnia się kryteria ustawowe i kryteria bursy uzgodnione z Prezydentem Miasta.

§ 7. Zasady i terminy wnoszenia odwołania

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.
 2. Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od dnia wpływu wniosku rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o którym mowa w ust.1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wnieść do dyrektora bursy odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia
 4. Dyrektor bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

§ 8. Postanowienia końcowe

 

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym wychowanek korzysta z bursy.
 2. Sprawy nieuregulowane w regulaminie określają przepisy ustawy o systemie oświaty i akty prawne wydane na tej podstawie.
 3. Zasady rekrutacji, wzór wniosku oraz deklaracji o kontynuowaniu pobytu jest dostępny w siedzibie bursy oraz na stronie internetowej www.bursa3elblag.pl.
 4. Regulamin obowiązuje z dniem podpisania i stanowi załącznik do Zarządzenia dyrektora Nr 04/2014 z dnia 17.06.2014r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 

 

 

Dokumenty do pobrania:   

                                                                  

Wniosek o przyjecie do bursy

Deklaracja o kontynuowaniu pobytu w bursie

Postepowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2014-2015   

Oswiadczenie o samotnym wychowaniu kandydata

Oswiadczenie o wielodzietnosci rodziny kandydata

 

       alt


Zmieniony: poniedziałek, 30 marca 2015 11:44
 
Nasze Osiągnięcia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 marca 2011 10:55

Bursa Szkolna nr 3 w Elblagu stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanków. Wszystkie nasze działania mają na celu wspomaganie młodzieży w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, a także eliminowaniu i ograniczeniu czynników niekorzystnych dla ich zdrowia i życia. Nasze działania są weryfikowane i modyfikowane w zależności od potrzeb.


Bursa uczestnicząc w programach profilaktycznych i wychowawczych otrzymała następujące certyfikaty:

"Bursa Przyjazna Środowisku",

"Bursa Promująca Zdrowie",

"Szkoła bez przemocy",

"Bezpieczna i przyjazna szkoła",

"Bezpieczny Internet"

Zmieniony: poniedziałek, 26 sierpnia 2013 20:53
 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2